Obecní policie Vestec

Znak MP
 
telefon: 313 035 500
mobil: 739 156 156
 

Informace

<< zpět
 

Obecní policie Vestec

V souladu s právním řádem České republiky obce v samostatné působnosti ve svém územním obvodu a s ohledem na místní předpoklady a zvyklosti vytvářejí podmínky pro uspokojování potřeb občanů, včetně ochrany veřejného pořádku, respektive místních záležitostí veřejného pořádku, k jehož zabezpečení si mohou zřizovat obecní (městskou) policii


Obecní policie Vestec  je orgánem obce. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou obce č.3/2012  v souladu se zákonem ČNR č. 553 / 1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a řídí jí
starosta obce.


Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Vestec, a 
v obcích  Dolní Břežany, Zlatníky - Hodkovice, Ohrobec,Vrané nad Vltavou, Dobřejovice, Modletice, Herink, Popovičky, na základě uzavřené veřejnoprávní  smlouvy .


Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.


Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.


Obecní  policie Vestec  zajišťuje nepřetržitou 24 - hodinovou službu občanům.


Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce (dohlíží na dodržování vyhlášek  ) vydaných zastupitelstvem nebo na dodržování nařízení rady obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo jiný zákon. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

-         přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

-         dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

-         dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

-         se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost          a plynulost provozu na pozemních komunikacích  

-         se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

-         se podílí na prevenci kriminality v obci

-         provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

-         odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

-         poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii


Při plnění úkolů obecní policie má strážník právo:

-         požadovat od občanů potřebné vysvětlení

-         požadovat prokázání totožnosti

-         předvést osobu

-         odebrat zbraň

-         zakázat vstup na určitá místa

-         otevřít byt nebo jiný nebytový prostor

-         odejmout věc

-         použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

-         zastavovat vozidla

-         vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění

-         používat donucovací prostředky, služebního psa a služební zbraň


Pravomoci a povinnosti strážníka jsou dále upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Fotogalerie

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
OP Vestec 739 156 156
702 277 227
Prezentace OP Vestec
 
Prezentace OP Vestec
Centrální registr jízdních kol pro Českou republiku
 
Centrální registr jízdních kol pro ČR
Copyright © 2013 Obec Vestec