13. 6.
2013

Obecní policie Vestec

V souladu s právním řádem České republiky obce v samostatné působnosti ve svém územním obvodu a s ohledem na místní předpoklady a zvyklosti vytvářejí podmínky pro uspokojování potřeb občanů, včetně ochrany veřejného pořádku, respektive místních záležitostí veřejného pořádku, k jehož zabezpečení si mohou zřizovat obecní (městskou) policii

Obecní policie Vestec  je orgánem obce. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou obce č.3/2012  v souladu se zákonem ČNR č. 553 / 1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a řídí jí
starosta obce.


Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Vestec, a 
v obcích  Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Ohrobec,Vrané nad Vltavou, Dobřejovice, Modletice, Herink, Popovičky, na základě uzavřené veřejnoprávní  smlouvy .


Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.


Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.


Obecní  policie Vestec  zajišťuje nepřetržitou 24 – hodinovou službu občanům.


Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce (dohlíží na dodržování vyhlášek  ) vydaných zastupitelstvem nebo na dodržování nařízení rady obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo jiný zákon. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

–         přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

–         dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

–         dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

–         se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost          a plynulost provozu na pozemních komunikacích  

–         se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

–         se podílí na prevenci kriminality v obci

–         provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

–         odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

–         poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii


Při plnění úkolů obecní policie má strážník právo:

–         požadovat od občanů potřebné vysvětlení

–         požadovat prokázání totožnosti

–         předvést osobu

–         odebrat zbraň

–         zakázat vstup na určitá místa

–         otevřít byt nebo jiný nebytový prostor

–         odejmout věc

–         použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

–         zastavovat vozidla

–         vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění

–         používat donucovací prostředky, služebního psa a služební zbraň


Pravomoci a povinnosti strážníka jsou dále upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.